DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT Thông tin chi tiết 1.        PGS, TS...

BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-hoang-xuan-binh/ 2 TS Nguyễn Thị Hồng Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-nguyen-thi-hong/ 3 TS...

BỘ MÔN KINH TẾ VI MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-nguyen-thi-tuong-anh/ 2 TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Giảng...

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Từ Thúy Anh   Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế ứng...

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

STT Họ và tên Chức vụ Lĩnh vực chuyên môn 1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn kinh tế vĩ mô, Phụ trách Bộ môn Kinh tế...

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO KINH TẾ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 TS Đinh Thị Thanh Bình Trưởng Bộ môn PPNC và dự báo kinh tế, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-dinh-thi-thanh-binh/ 2 TS Chu Thị Mai Phương Giảng viên...