TS CHU THỊ MAI PHƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2017)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế môi trường, Kinh tế học thể chế
Công trình
Email maiphuongchu@ftu.edu.vn
SĐT 0989374806