TS PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Tài chính công, Kinh tế quốc tế
Công trình
Email truongpx@ftu.edu.vn
SĐT 0983564296