Home GIỚI THIỆU Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

A. Chức năng: Khoa Kinh tế quốc tế là đơn vị chuyên môn cấp 1 trong Trường, có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng...