PGS, TS TỪ THÚY ANH

Chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế quốc tế và Quản lý, Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế, Giảng viên cao cấp
Học hàm PGS Kinh tế (2011)
Học vị TS Kinh tế (2005)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Tổ chức ngành, Kinh tế lượng, Kinh tế quản lý
Công trình
Email thuyanh.tu@ftu.edu.vn
SĐT 0943515686