TS ĐINH THỊ THANH BÌNH

Chức vụ Trưởng Bộ môn PPNC và Dự báo kinh tế, Giảng viên chính Học hàm Học vị TS Kinh tế và Quản lý (2005) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...

THS PHẠM PHƯƠNG THẢO

Chức vụ Phó bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý công (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế ứng...

TS LÝ HOÀNG PHÚ

Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh...

TS NGUYỄN BÌNH DƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2010) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế xanh Công trình Email duongnb@ftu.edu.vn SĐT 0977296366

THS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị ThS Kinh tế (1999) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển, Kinh tế du lịch Công trình Email yennth@ftu.edu.vn SĐT 0904325755

TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Quản lý Kinh tế (2018) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế biến đổi khí hậu,...