TS ĐINH THỊ THANH BÌNH

Chức vụ Trưởng Bộ môn PPNC và Dự báo kinh tế, Giảng viên chính Học hàm Học vị TS Kinh tế và Quản lý (2005) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...

TS NGUYỄN BÌNH DƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2010) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế xanh Công trình Email duongnb@ftu.edu.vn SĐT 0977296366

THS PHẠM PHƯƠNG THẢO

Chức vụ Phó bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý công (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế ứng...

TS LÝ HOÀNG PHÚ

Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh...

TS NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế kinh doanh, Kinh tế hành vi, Kinh tế quốc tế Công...

THS NGUYỄN HỒNG QUÂN

Chức vụ Trưởng bộ phận truyền thông, Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh doanh quốc tế (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng...