TS NGUYỄN THỊ HỒNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển Công trình Email hongnt@ftu.edu.vn SĐT 0983187982

TS MAI NGUYÊN NGỌC

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế xanh, Kinh tế môi trường, Thương mại môi trường Công trình Email ngocmn@ftu.edu.vn SĐT 0914257242

THS LÊ THỊ MINH HUỆ

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế ứng dụng, Chính sách công Công trình Email hueltm@ftu.edu.vn SĐT 0966271499

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1. Ban lãnh đạo Khoa Ban lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm: – Xây dựng Khoa phát triển...

TS HOÀNG TUẤN DŨNG

Chức vụ Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Giảng viên chính Học hàm Học vị ThS Kinh tế quốc tế và tài chính (2012) Lĩnh vực giảng...

TS TRẦN MINH NGUYỆT

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế du lịch Công...