THS NGUYỄN THU GIANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế phát triển (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế ứng dụng, Kinh tế phát triển Công trình Email giangnt@ftu.edu.vn SĐT 0988778330

PGS, TS NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH

Chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp Học hàm PGS Kinh tế (2016) Học vị TS...

TS TRẦN MINH NGUYỆT

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế du lịch Công...

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh Trang bị cho người học các kiến thức kinh tế hiện đại trong bối cảnh quốc tế hóa và trong các lĩnh vực...

THS HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô Công trình Email thuonght@ftu.edu.vn SĐT 0989514148

THS LÊ THỊ MINH HUỆ

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế ứng dụng, Chính sách công Công trình Email hueltm@ftu.edu.vn SĐT 0966271499