THS NGUYỄN HUY KHÁNH

Chức vụ Bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (2018) Lĩnh vực giảng...

TS NGUYỄN BÌNH DƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2010) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế xanh Công trình Email duongnb@ftu.edu.vn SĐT 0977296366

THS NGUYỄN THÚY QUỲNH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Kinh tế ứng dụng Công trình Email quynhnt@ftu.edu.vn SĐT 0976859668

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh Trang bị cho người học các kiến thức kinh tế hiện đại trong bối cảnh quốc tế hóa và trong các lĩnh vực...

TS PHÙNG MẠNH HÙNG

Chức vụ Trưởng phòng Quản lý dự án Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2013) Lĩnh vực giảng dạy Phân tích chi phí lợi ích, Quản lý dự...

TS PHẠM HƯƠNG GIANG

Chức vụ Trưởng bộ phận phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn, kiêm Trưởng bộ phận NCKH, Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế...