CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ÁP DỤNG CHO K59 TRỞ VỀ...

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế quốc tế, xem tại đây Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc...

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL), NGÀNH...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL), NGÀNH...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU (MIE)

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KINH TẾ QUỐC TẾ (áp dụng cho K60 trở...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây