BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. ThS Nguyễn Thị Hải Yến Chủ tịch Kinh tế phát triển yennth@ftu.edu.vn 0904325755 2. TS Lý Hoàng Phú Phó chủ tịch Kinh tế phát...