TS VŨ THỊ PHƯƠNG MAI

Chức vụ Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế , Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2016)
Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Hành vi doanh nghiệp, Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Công trình
Email maivp@ftu.edu.vn
SĐT 0978118899