THS LÊ THẢO HUYỀN

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Đầu tư tài chính (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Thống kê, Kinh tế ứng dụng Công trình Email huyenlt@ftu.edu.vn SĐT

THS LÊ MINH NGỌC

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Chính sách và Luật thương mại quốc tế (2014) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế Công...

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh Trang bị cho người học các kiến thức kinh tế hiện đại trong bối cảnh quốc tế hóa và trong các lĩnh vực...

THÀNH TÍCH

- Chi bộ Khoa đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015 của Nhà trường. - Năm học 2010 -...