CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1. Ban lãnh đạo Khoa Ban lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm: – Xây dựng Khoa phát triển...

BAN CHI ỦY KHOA

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. PGS, TS Hoàng Xuân Bình Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ...

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

STT Họ và tên Chức vụ Lĩnh vực chuyên môn 1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn kinh tế vĩ mô, Phụ trách Bộ môn Kinh tế...

HỘI ĐỒNG KHOA

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong Hội đồng 1 PGS, TS Từ Thúy Anh Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trưởng...

BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-hoang-xuan-binh/ 2 TS Nguyễn Thị Hồng Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-nguyen-thi-hong/ 3 TS...

BỘ MÔN KINH TẾ VI MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-nguyen-thi-tuong-anh/ 2 TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Giảng...