HỘI ĐỒNG KHOA

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong Hội đồng 1 PGS, TS Từ Thúy Anh Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trưởng...