Home Cơ cấu tổ chức BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. TS Phạm Hương Giang Trưởng bộ phận Kinh tế phát triển giang.pham@ftu.edu.vn 0933523468 2. TS Nguyễn Bình Dương Thành viên Kinh tế phát triển duongnb@ftu.edu.vn 0977296366 3. TS...

BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. TS Phạm Hương Giang Trưởng bộ phận Kinh tế phát triển giang.pham@ftu.edu.vn 0933523468 2. TS Nguyễn Minh Thư Thành viên Kinh tế vi mô thunt@ftu.edu.vn 0902172177   3. ThS...

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. ThS Nguyễn Hồng Quân Trưởng bộ phận Kinh tế vi mô hongquannguyen@ftu.edu.vn 0983060987   2. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296 3. ThS...

BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. TS Vũ Thị Phương Mai Trưởng bộ phận PPNC và Dự báo kinh tế maivp@ftu.edu.vn 0978118899   2. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh...