TS PHẠM HƯƠNG GIANG

Chức vụ Trưởng bộ phận phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn, kiêm Trưởng bộ phận NCKH, Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế hành vi, Kinh tế phát triển
Công trình
Email giang.pham@ftu.edu.vn
SĐT 0933523468