THS NGUYỄN HUY KHÁNH

Chức vụ Bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (2018)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế, Kinh tế học quản lý
Công trình
Email khanhnh@ftu.edu.vn
SĐT 0916585468