TS NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Chức vụ Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế kinh doanh, Kinh tế hành vi, Kinh tế quốc tế
Công trình
Email thuntm@ftu.edu.vn
SĐT 0902172177