TS NGUYỄN BÌNH DƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2010)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế xanh
Công trình
Email duongnb@ftu.edu.vn
SĐT 0977296366