TS PHẠM THỊ MỸ HẠNH

Chức vụ Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2017)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế chia sẻ
Công trình
Email hanhmypham@ftu.edu.vn
SĐT 0943827997