PGS, TS TỪ THÚY ANH

Chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế quốc tế và Quản lý, Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế, Giảng viên cao cấp Học...

PGS, TS NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH

Chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp Học hàm PGS Kinh tế (2016) Học vị TS...

TS PHÍ MINH HỒNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2019) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại, quốc tế, Tăng trưởng kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh...

TS PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Tài chính công, Kinh tế quốc tế Công trình Email truongpx@ftu.edu.vn SĐT 0983564296

THS HOÀNG BẢO TRÂM

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế quốc tế và Phát triển (2010) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đổi mới sáng tạo, Kinh...

THS LÊ THU TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý ngân quỹ (2015) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực Công trình Email tranglt@ftu.edu.vn SĐT 0968833189