THS NGUYỄN HUY KHÁNH

Chức vụ Bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (2018) Lĩnh vực giảng...

TS NGUYỄN BÌNH DƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2010) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế xanh Công trình Email duongnb@ftu.edu.vn SĐT 0977296366

TS THÁI LONG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế ứng dụng Công trình Email thailong@ftu.edu.vn SĐT

PGS, TS VŨ HOÀNG NAM

Chức vụ Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Học hàm PGS Kinh tế (2015) Học vị TS Kinh tế phát triển (2008) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...

THS LÊ THỊ MINH HUỆ

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế ứng dụng, Chính sách công Công trình Email hueltm@ftu.edu.vn SĐT 0966271499