THS LÊ THẢO HUYỀN

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Đầu tư tài chính (2012)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Thống kê, Kinh tế ứng dụng
Công trình
Email huyenlt@ftu.edu.vn
SĐT