TS PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Tài chính công, Kinh tế quốc tế Công trình Email truongpx@ftu.edu.vn SĐT 0983564296

THS LÊ THỊ MINH HUỆ

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế ứng dụng, Chính sách công Công trình Email hueltm@ftu.edu.vn SĐT 0966271499

THS LÊ THẢO HUYỀN

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Đầu tư tài chính (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Thống kê, Kinh tế ứng dụng Công trình Email huyenlt@ftu.edu.vn SĐT

PGS, TS VŨ HOÀNG NAM

Chức vụ Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Học hàm PGS Kinh tế (2015) Học vị TS Kinh tế phát triển (2008) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...

THS NGUYỄN THỊ HIỀN

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Kinh tế công (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế phát triển Công...

THS NGUYỄN MINH THỦY

Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản lý đầu tư (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...