TS PHÍ MINH HỒNG

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2019)
Lĩnh vực giảng dạy Thương mại, quốc tế, Tăng trưởng kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế ứng dụng
Công trình
Email hongpm@ftu.edu.vn
SĐT