THS NGUYỄN HUY KHÁNH

Chức vụ Bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (2018) Lĩnh vực giảng...

TS PHẠM THỊ MỸ HẠNH

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế chia sẻ Công trình Email hanhmypham@ftu.edu.vn SĐT 0943827997

TS PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Tài chính công, Kinh tế quốc tế Công trình Email truongpx@ftu.edu.vn SĐT 0983564296

THS DOÃN THỊ PHƯƠNG ANH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế hành vi, Kinh tế...

THS LÊ THU TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý ngân quỹ (2015) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực Công trình Email tranglt@ftu.edu.vn SĐT 0968833189

PGS, TS VŨ HOÀNG NAM

Chức vụ Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Học hàm PGS Kinh tế (2015) Học vị TS Kinh tế phát triển (2008) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...