THS NGUYỄN MINH THỦY

Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản lý đầu tư (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...

THS NGUYỄN THỊ HIỀN

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Kinh tế công (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế phát triển Công...

TS PHẠM HƯƠNG GIANG

Chức vụ Trưởng bộ phận phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn, kiêm Trưởng bộ phận NCKH, Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế...

THS NGUYỄN HUY KHÁNH

Chức vụ Bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (2018) Lĩnh vực giảng...

TS PHÙNG MẠNH HÙNG

Chức vụ Trưởng phòng Quản lý dự án Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2013) Lĩnh vực giảng dạy Phân tích chi phí lợi ích, Quản lý dự...

THS LÊ THU TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý ngân quỹ (2015) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực Công trình Email tranglt@ftu.edu.vn SĐT 0968833189