BAN CHI ỦY KHOA

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. PGS, TS Hoàng Xuân Bình Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ...

BỘ MÔN KINH TẾ VI MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-nguyen-thi-tuong-anh/ 2 TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Giảng...

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. ThS Nguyễn Thị Hải Yến Chủ tịch Kinh tế ứng dụng yennth@ftu.edu.vn 0904325755 2. TS Lý Hoàng Phú Phó chủ tịch Kinh tế ứng...

HỘI ĐỒNG KHOA

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong Hội đồng 1 PGS, TS Từ Thúy Anh Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trưởng...

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. ThS Nguyễn Huy Khánh Bí thư Kinh tế vĩ mô khanhnh@ftu.edu.vn 0916585468 2. ThS Phạm Phương Thảo Phó bí thư Kinh tế vi mô thaopp@ftu.edu.vn 0869300888 3. ThS Đỗ...

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO KINH TẾ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 TS Đinh Thị Thanh Bình Trưởng Bộ môn PPNC và dự báo kinh tế, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-dinh-thi-thanh-binh/ 2 TS Chu Thị Mai Phương Giảng viên...