CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Ban lãnh đạo Khoa

Ban lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm:

– Xây dựng Khoa phát triển toàn diện;

– Quản lý, lãnh đạo chung toàn khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao phó;

– Quản lý giảng viên, chuyên viên hành chính của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa trên cơ sở đề xuất nhân sự của các Bộ môn. Đề xuất kế hoạch tuyển dụng cho Nhà trường. Tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;

– Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;

– Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, công tác hành chính văn phòng của chuyên viên hành chính trong Khoa nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ nhân sự;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên trong Khoa.

Danh sách Ban lãnh đạo Khoa:

  1. PGS, TS Hoàng Xuân Bình – Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế
  2. PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh – Phó Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế
  3. TS Lương Thị Ngọc Oanh – Phó Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế

2. Hội đồng Khoa

Hội đồng Khoa học & Đào tạo gồm có: Ban lãnh đạo Khoa, các Trưởng bộ môn và các nhà khoa học có uy tín ở ngoài trường. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Ban lãnh đạo Khoa trong việc:

– Xây dựng, quản lý nội dung chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học;

– Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các môn, Bộ môn thuộc Khoa;

– Giải quyết các vấn đề thuộc công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học của Khoa.

3. Các bộ môn trực thuộc

3.1 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô 1, Kinh tế vĩ mô 2, Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô, Những vấn đề kinh tế nâng cao, Kinh tế vĩ mô nâng cao, Phân tích chính sách kinh tế nâng cao, Kinh tế học quản lý, Kinh tế học sáng tạo.

Tạm thời quản lý, phát triển và triển khai giảng dạy 3 học phần liên quan kinh tế số là Kinh tế số, Số hóa trong nền kinh tế mở, Phân tích dữ liệu cho đến khi thành lập Bộ môn Kinh tế số.

Trưởng Bộ môn: PGS, TS Hoàng Xuân Bình

3.2 Bộ môn Kinh tế vi mô

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Phụ trách các học phần/nhóm học phần: Kinh tế vi mô, Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vi mô 2, Nguyên lý kinh tế vi mô, Kinh tế thông tin bất đối xứng, Kinh tế vi mô nâng cao, Phân tích chính sách kinh tế vi mô.

Trưởng Bộ môn: PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh

3.3 Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và Dự báo kinh tế

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế lượng, Kinh tế lượng 1, Kinh tế lượng 2, PPNC trong Kinh tế – Kinh doanh, Thiết kế và phân tích dữ liệu khảo sát, Dự báo trong kinh tế và kinh doanh, Kinh tế lượng nâng cao, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu.

Trưởng Bộ môn: TS Đinh Thị Thanh Bình

3.4 Bộ môn Kinh tế quốc tế

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế quốc tế, Kinh tế quốc tế 1, Kinh tế quốc tế 2, Toàn cầu hóa kinh tế, Tổ chức ngành, Kinh tế quốc tế nâng cao, Những vấn đề kinh tế quốc tế nâng cao, Liên kết khu vực châu Á, Những vấn đề kinh tế quốc tế nâng cao, Những vấn đề kinh tế đương đại.

Bộ môn phụ trách chuyên ngành đào tạo Kinh tế quốc tế

Trưởng Bộ môn: PGS, TS Từ Thúy Anh

3.5 Bộ môn Kinh tế phát triển

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế về biến đổi khí hậu, Đánh giá tác động môi trường, Kinh tế tuần hoàn, Kinh tế môi trường, Kinh tế xanh, Phân tích Chi phí – Lợi ích, Thương mại và môi trường, Kinh tế và quản lý môi trường, Quản lý công, Kinh tế công cộng, Chính sách công, Kinh tế dự án, Kinh tế và chính sách công, Kinh tế du lịch, Phân tích chính sách bền vững, Phân tích chính sách, Tăng trưởng và phát triển, Thương mại và phát triển, Chính sách và phát triển kinh tế, Kinh tế phát triển bền vững, Các vấn đề phát triển đương đại, Đàm phán kinh tế quốc tế, Kinh tế khu vực, Kinh tế chính trị quốc tế.

Bộ môn phụ trách chuyên ngành đào tạo Kinh tế và Phát triển quốc tế

Trưởng Bộ môn: TS Lý Hoàng Phú

4. Các bộ phận chuyên trách

  • Bộ phận xây dựng, tổ chức và phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học (Trưởng bộ phận: TS Phạm Hương Giang)
  • Bộ phận xây dựng, tổ chức và phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn (Trưởng bộ phận: TS Phạm Hương Giang)
  • Bộ phận xây dựng, tổ chức và phát triển hoạt động hợp tác quốc tế và đào tạo (Trưởng bộ phận: TS Vũ Thị Phương Mai)
  • Bộ phận xây dựng, tổ chức và phát triển hoạt động truyên thông (Trưởng bộ phận: ThS Nguyễn Hồng Quân)

5. Bộ phận hành chính Khoa

Thực hiện các công việc hành chính của Khoa và các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Khoa giao

– ThS Trần Thị Mai Anh

– ThS Đỗ Thảo Nguyên