TS VŨ THỊ PHƯƠNG MAI

Chức vụ Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế , Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2016) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế,...

THS LÊ MINH NGỌC

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Chính sách và Luật thương mại quốc tế (2014) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế Công...

TS CHU THỊ MAI PHƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế môi trường, Kinh tế học thể...

TS PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Tài chính công, Kinh tế quốc tế Công trình Email truongpx@ftu.edu.vn SĐT 0983564296

THS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị ThS Kinh tế (1999) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển, Kinh tế du lịch Công trình Email yennth@ftu.edu.vn SĐT 0904325755

TS NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế kinh doanh, Kinh tế hành vi, Kinh tế quốc tế Công...