TS THÁI LONG

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế ứng dụng
Công trình
Email thailong@ftu.edu.vn
SĐT