TS NGUYỄN THỊ HỒNG

Chức vụ Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển
Công trình
Email hongnt@ftu.edu.vn
SĐT 0983187982