THS HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ Kinh tế (2012)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô
Công trình
Email thuonght@ftu.edu.vn
SĐT 0989514148