THS NGUYỄN THỊ HIỀN

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ Kinh tế công (2011)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế phát triển
Công trình
Email hiennguyen@ftu.edu.vn
SĐT 0942352666