TS ĐINH THỊ THANH BÌNH

Chức vụ Trưởng Bộ môn PPNC và Dự báo kinh tế, Giảng viên chính
Học hàm
Học vị TS Kinh tế và Quản lý (2005)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Tổ chức ngành, Kinh tế lượng, Kinh tế quản lý
Công trình
Email binhdtt@ftu.edu.vn
SĐT 0936186396