TS LƯƠNG THỊ NGỌC OANH

Chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên chính
Học hàm
Học vị TS Kinh tế phát triển (2015)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển, Kinh tế ứng dụng, Kinh doanh quốc tế
Công trình
Email luongngoc.oanh@ftu.edu.vn
SĐT 0912016243