THS NGUYỄN HUY KHÁNH

Chức vụ Bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (2018) Lĩnh vực giảng...

THS NGUYỄN MINH THỦY

Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản lý đầu tư (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...

THS HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô Công trình Email thuonght@ftu.edu.vn SĐT 0989514148

THS DOÃN THỊ PHƯƠNG ANH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế hành vi, Kinh tế...

THS PHẠM PHƯƠNG THẢO

Chức vụ Phó bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý công (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế ứng...

THS NGUYỄN THÚY QUỲNH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Kinh tế ứng dụng Công trình Email quynhnt@ftu.edu.vn SĐT 0976859668