THS NGUYỄN MINH THỦY

Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ Quản lý đầu tư (2013)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế tài chính, Thương mại quốc tế
Công trình
Email thuynm@ftu.edu.vn
SĐT 0969995126