THS NGUYỄN THÚY QUỲNH

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2013)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Kinh tế ứng dụng
Công trình
Email quynhnt@ftu.edu.vn
SĐT 0976859668