TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh

Trang bị cho người học các kiến thức kinh tế hiện đại trong bối cảnh quốc tế hóa và trong các lĩnh vực liên quan tới kinh tế thông qua các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Sinh viên và học viên sẽ vân dụng các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong kinh tế học để nâng cao kiến thức trong lĩnh vực này.

Tầm nhìn

Tới năm 2030, Khoa sẽ trở thành Khoa chuyên môn đảm nhận việc phát triển các chương trình kinh tế học và kinh tế ứng dụng được quốc tế công nhận về chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ.

Định hướng của Khoa Kinh tế quốc tế luôn nằm trong định hướng chung của trường Đại học Ngoại thương trong việc giữ vững và phát triển chất lượng và số lượng các giảng viên, các chương trình đào tạo và nghiên cứu, cụ thể là:

–  Cung cấp cho sinh viên và học viên kiến thức, kĩ năng và truyền cảm hứng để nâng cao chất lượng trong công việc và xây dựng thái độ tích cực trong xã hội thông qua:

+ Phát triển tư duy phản biện và tích lũy các kiến thức thực tế

+ Áp dụng tư duy phản biện vào thực tế

+ Phát triển kĩ năng sống và làm việc hiệu quả

–  Xây dựng nền tảng cho các lý thuyết kinh tế và áp dụng các lý thuyết đó vào các lĩnh vực liên quan tới kinh tế thông qua giảng dạy và nghiên cứu

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo – Kỷ luật – Công nhận quốc tế – Trách nhiệm cộng đồng