BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH
1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-hoang-xuan-binh/
2 TS Nguyễn Thị Hồng Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-nguyen-thi-hong/
3 TS Hoàng Tuấn Dũng Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-hoang-tuan-dung/
4 TS Phạm Xuân Trường Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-pham-xuan-truong/
5 TS Lê Phương Thảo Quỳnh Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-le-phuong-thao-quynh/
6 ThS Nguyễn Thị Hiền Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-nguyen-thi-hien/
7 TS Hồ Thị Hoài Thương Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-ho-thi-hoai-thuong/
8 ThS, NCS Nguyễn Minh Thủy Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-nguyen-minh-thuy/
9 ThS, NCS Nguyễn Huy Khánh Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-nguyen-huy-khanh/
10 ThS, NCS Đinh Ngọc Minh Giảng viên
11 ThS Hoàng Minh Quyên Trợ giảng
12 CN Nguyễn Văn Hoàng Trợ giảng
13 CN Khuất Vũ Ngọc Linh Trợ giảng