TS THÁI LONG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế ứng dụng Công trình Email thailong@ftu.edu.vn SĐT

TS MAI NGUYÊN NGỌC

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế xanh, Kinh tế môi trường, Thương mại môi trường Công trình Email ngocmn@ftu.edu.vn SĐT 0914257242

TS CHU THỊ MAI PHƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế môi trường, Kinh tế học thể...

TS VŨ THỊ PHƯƠNG MAI

Chức vụ Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế , Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2016) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế,...

TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Quản lý Kinh tế (2018) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế biến đổi khí hậu,...

TS TRẦN MINH NGUYỆT

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế du lịch Công...