TS TRẦN MINH NGUYỆT

Chức vụ Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế du lịch
Công trình
Email nguyetmt@ftu.edu.vn
SĐT 0904603004