TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Chức vụ Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ Quản lý Kinh tế (2018)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế biến đổi khí hậu, Kinh tế tuần hoàn
Công trình
Email huyenntt@ftu.edu.vn
SĐT 0912281862