BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. TS Vũ Thị Phương Mai Trưởng bộ phận Kinh tế lượng maivp@ftu.edu.vn 0978118899   2. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. ThS Nguyễn Thị Hải Yến Chủ tịch Kinh tế ứng dụng yennth@ftu.edu.vn 0904325755 2. TS Lý Hoàng Phú Phó chủ tịch Kinh tế ứng...

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. ThS Nguyễn Huy Khánh Bí thư Kinh tế vĩ mô khanhnh@ftu.edu.vn 0916585468 2. ThS Phạm Phương Thảo Phó bí thư Kinh tế vi mô thaopp@ftu.edu.vn 0869300888 3. ThS Đỗ...

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT Thông tin chi tiết 1.        PGS, TS...