BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH
1 PGS, TS Từ Thúy Anh

 

Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-tu-thuy-anh/
2 TS Phùng Mạnh Hùng

 

Trường phòng Quản lý dự án, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-phung-manh-hung/
3 TS Nguyễn Bình Dương Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-nguyen-binh-duong/
4 TS Trần Minh Nguyệt Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-tran-thi-minh-nguyet/
5 ThS, NCS Lê Huyền Trang Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-le-huyen-trang/
6 ThS, NCS Lê Minh Ngọc Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-le-minh-ngoc/
7 ThS, NCS Lê Thu Trang Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-le-thu-trang/
8 ThS, NCS Lê Kiều Phương Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-le-kieu-phuong/