TS PHÙNG MẠNH HÙNG

Chức vụ Trưởng phòng Quản lý dự án
Học hàm
Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2013)
Lĩnh vực giảng dạy Phân tích chi phí lợi ích, Quản lý dự án, đấu thầu
Công trình
Email hungpm@ftu.edu.vn
SĐT 0964908999