BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO KINH TẾ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH
1 TS Đinh Thị Thanh Bình Trưởng Bộ môn PPNC và dự báo kinh tế, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-dinh-thi-thanh-binh/
2 TS Chu Thị Mai Phương Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-chu-thi-mai-phuong/
3 TS Thái Long Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-thai-long/
4 TS Vũ Thị Phương Mai Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-vu-thi-phuong-mai/
5 TS Phí Minh Hồng Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-phi-minh-hong/
6 ThS, NCS Lê Thảo Huyền Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-le-thao-huyen/
7 ThS, NCS Nguyễn Thúy Quỳnh Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-nguyen-thuy-quynh/
8 ThS, NCS Nguyễn Thu Giang Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-nguyen-thu-giang/