TS PHẠM THỊ MỸ HẠNH

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế chia sẻ Công trình Email hanhmypham@ftu.edu.vn SĐT 0943827997

TS NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế kinh doanh, Kinh tế hành vi, Kinh tế quốc tế Công...

TS LÊ PHƯƠNG THẢO QUỲNH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển Công trình Email quynhlpt@ftu.edu.vn SĐT 0924531099

TS PHẠM HƯƠNG GIANG

Chức vụ Trưởng bộ phận phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn, kiêm Trưởng bộ phận NCKH, Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế...

TS PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Tài chính công, Kinh tế quốc tế Công trình Email truongpx@ftu.edu.vn SĐT 0983564296

TS PHÍ MINH HỒNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2019) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại, quốc tế, Tăng trưởng kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh...