THS LÊ THỊ MINH HUỆ

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế ứng dụng, Chính sách công Công trình Email hueltm@ftu.edu.vn SĐT 0966271499

TS VŨ THỊ PHƯƠNG MAI

Chức vụ Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế , Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2016) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế,...

THS DOÃN THỊ PHƯƠNG ANH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế hành vi, Kinh tế...

TS PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Tài chính công, Kinh tế quốc tế Công trình Email truongpx@ftu.edu.vn SĐT 0983564296

THS LÊ THU TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý ngân quỹ (2015) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực Công trình Email tranglt@ftu.edu.vn SĐT 0968833189

THS HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô Công trình Email thuonght@ftu.edu.vn SĐT 0989514148