THS NGUYỄN THÚY QUỲNH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Kinh tế ứng dụng Công trình Email quynhnt@ftu.edu.vn SĐT 0976859668

TS ĐINH THỊ THANH BÌNH

Chức vụ Trưởng Bộ môn PPNC và Dự báo kinh tế, Giảng viên chính Học hàm Học vị TS Kinh tế và Quản lý (2005) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...

THS LÊ MINH NGỌC

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Chính sách và Luật thương mại quốc tế (2014) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế Công...

THS LÊ HUYỀN TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế và Quản lý môi trường (2007) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế vi mô Công trình Email tranglh@ftu.edu.vn SĐT 0915254284

THS LÊ THẢO HUYỀN

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Đầu tư tài chính (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Thống kê, Kinh tế ứng dụng Công trình Email huyenlt@ftu.edu.vn SĐT

THS NGUYỄN THU GIANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế phát triển (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế ứng dụng, Kinh tế phát triển Công trình Email giangnt@ftu.edu.vn SĐT 0988778330