TS NGUYỄN THỊ HỒNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển Công trình Email hongnt@ftu.edu.vn SĐT 0983187982

TS PHẠM HƯƠNG GIANG

Chức vụ Trưởng bộ phận phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn, kiêm Trưởng bộ phận NCKH, Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế...

TS PHÍ MINH HỒNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2019) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại, quốc tế, Tăng trưởng kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh...

TS THÁI LONG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế ứng dụng Công trình Email thailong@ftu.edu.vn SĐT

THS LÊ THU TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý ngân quỹ (2015) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực Công trình Email tranglt@ftu.edu.vn SĐT 0968833189

TS TRẦN MINH NGUYỆT

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2021) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế du lịch Công...