TS PHÙNG MẠNH HÙNG

Chức vụ Trưởng phòng Quản lý dự án Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2013) Lĩnh vực giảng dạy Phân tích chi phí lợi ích, Quản lý dự...

TS HOÀNG TUẤN DŨNG

Chức vụ Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Giảng viên chính Học hàm Học vị ThS Kinh tế quốc tế và tài chính (2012) Lĩnh vực giảng...

THS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị ThS Kinh tế (1999) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển, Kinh tế du lịch Công trình Email yennth@ftu.edu.vn SĐT 0904325755

TS LÝ HOÀNG PHÚ

Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh...

TS NGUYỄN BÌNH DƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2010) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế xanh Công trình Email duongnb@ftu.edu.vn SĐT 0977296366

TS THÁI LONG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2020) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế ứng dụng Công trình Email thailong@ftu.edu.vn SĐT