THS HOÀNG BẢO TRÂM

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế quốc tế và Phát triển (2010) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đổi mới sáng tạo, Kinh...

THS LÊ THU TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý ngân quỹ (2015) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực Công trình Email tranglt@ftu.edu.vn SĐT 0968833189

THS LÊ KIỀU PHƯƠNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế quốc tế (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển Công trình Email phuonglk@ftu.edu.vn SĐT 0988321907

THS LÊ THẢO HUYỀN

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Đầu tư tài chính (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế lượng, Thống kê, Kinh tế ứng dụng Công trình Email huyenlt@ftu.edu.vn SĐT