PGS, TS VŨ HOÀNG NAM

Chức vụ Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp
Học hàm PGS Kinh tế (2015)
Học vị TS Kinh tế phát triển (2008)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển, Tổ chức ngành
Công trình
Email namvh@ftu.edu.vn
SĐT 0386470746